OpenLDAP

Français English

Er bestaat veel commerciële software om een LDAP server op Windows te bouwen, maar ze zijn òf duur, òf ze wijken van de standaards af (b.v. Active Directory).

OpenLDAP is een OpenSource LDAP server die gebouwd is voor Unix machines, het zou dus interessant zijn om het te kunnen gebruiken op Windows.

Dankzij Lucas Bergman, van FiveSight, id dat nu mogelijk. Hij heeft de nodige aanpassingen gemaakt aan de source code en biedt een ready-for-use Windows versie van OpenLDAP. De oorspronkelijke versie is niet meer voorhanden op de webstek van FiveSight, maar Lucas Bergman blijft werken aan de Windows aanpassing en biedt nu een up-to-date versie aan met Install wizard (http://lucas.bergmans.us/hacks/openldap/ ). Lucas heeft nu het geluk voornamelijk op Unix machines te werken, en Mathias Mohr heeft het overgenomen. Zijn up-to-date versies zijn te vinden op: http://download.bergmans.us/openldap/openldap-2.2.29/openldap-2.2.29-db-4.3.29-openssl-0.9.8a-win32_Setup.exe

Voor de meest ongeduldigen onder ons, of zij die zich niet interesseren voor de details van de configuratiebestanden, heeft het bedrijf Ilex een versie met een meer complete Install wizard gebouwd, maar met een oudere versie van OpenLDAP. Deze versie is voorhanden op de webstek http://www.ilex.fr/openldap.htm.

Installatie

Download de installeerbare binaire versie van OpenLDAP op het adres : http://download.bergmans.us/openldap/openldap-2.2.29/openldap-2.2.29-db-4.3.29-openssl-0.9.8a-win32_Setup.exe .

De installatie starten, de taal kiezen, de licentie aanvaarden en de installatiemap kiezen. De vooropstelling is: c:\Program Files\OpenLDAP. Vermist spaties in mapnamen problematisch kan zijn, is het best een andere map te kiezen, b.v.: c:\OpenLDAP

Matthias heeft de Install Wizard verbeterd, en die registreerd nu automatisch OpenLDAP als een NT Service, en installeert de DBD werktuigen. Deze laatsten zijn handig om een corrupte database te repareren na een system crash.

Ldap Install

De Install Wizard laat u een startmode kiezen (automatisch of manueel) en bouwt automatisch een geldige configuratie. De startbestanden van OpenLDAP worden gebouwd in de submap c:\openldap\run, de data van de personendatabank zullen bewaard worden in de submap c:\openldap\data.

Configuratie

De hoofdconfiguratie van de OpenLDAP server bevindt zich in het bestand slapd.conf. Het is nodig om de configuratie te wijzigen alvoor de server te starten.

Dit is slechts een snelle inwijding, zie de OpenLDAP documentatie voor meer informatie.

Voorbeeld van een configuratiebestand :

ucdata-path ./ucdata
include ./schema/core.schema

pidfile ./run/slapd.pid
argsfile ./run/slapd.args

database bdb
suffix "dc=guessant,dc=org"
rootdn "cn=Manager,dc=guessant,dc=org"
rootpw secret
directory ./data

Opstarten

Het exe-bestand slapd.exe is de OpenLDAP server. Het volstaat om deze de starten via de command-line of door erop te dubbelklikken. Verwacht geen informatie in het DOS venster, maar laat het zo geopende venster open voor de volgende stappen. Om debug-berichten te verkrijgen moet u de opstart parameter -d gebruiken:

slapd -d 1

Testen van de server

Een eerste test van de server kan via de command-line tools, geleverd met OpenLDAP, worden gedaan. Bijvoorbeeld door het volgende zoek-command uit te voeren :

ldapsearch -x -s base (objectclass=*) namingContexts

Om te werken moet deze command worden uitgevoerd in een nieuw cmd venster en vanuit de map waarin OpenLDAP werd geïnstalleerd. Gebruik het command ldapsearch -? voor meer informatie over de opties van het zoek-command.

Om verder te gaan is het eenvoudiger om een LDAP klantsoftware te gebruiken zoals de LDAP Browser/Editor van Jarek Gawor, verkrijgbaar op : http://www.iit.edu/~gawojar/ldap

De klant starten en de verbindingsinformatie inschrijven :

Ldap Browser Connect

De verbinding moet slagen, maar een foutbericht List Failed beeldt zich af. Dit bericht verschijnt omdat de server nog geen entries heeft. Dubbelklik het bericht voor meer gedetailleerde informatie.

Voeding van de personendatabank

Om de eerste entries van de personendatabank te maken, maakt u een tekstbestand init.ldif die de volgende informatie bevat (vergeet niet de namen te veranderen om diegene te gebruiken die werden aangeduid bij de oorspronkelijke configuratie van de server in slapd.conf):

dn: dc=guessant,dc=org
objectclass: top
objectclass: dcObject
objectclass: organization
o: Guessant
dc: guessant

dn: cn=Manager,dc=guessant,dc=org
objectclass: organizationalRole
cn: Manager

Dit bestand kan worden gemaakt onmiddellijk in de installatiemap van OpenLDAP of waar dan ook na de map te hebben toegevoegd aan het globale pad van Windows (PATH).

Het bestand laden in de personendatabank (het pad van slapd.conf en init.ldif aanduiden indien nodig) :

slapadd -f slapd.conf -l init.ldif

Het command slapadd vermijdt de LDAP server en laadt de veranderingen onmiddellijk in de BDB database. Herstart de LDAP server om zijn cache te vernieuwen.

Een nieuwe verbinding met de Ldap Browser klantsoftware laat ons toe na te gaan of de entries correct werden ingevoerd. Het is nodig het vakje Anonymous Bind uit te schakelen en het deel User Info in te vullen om nieuwe entries te kunnen maken in de personendatabank.

Met het configuratievoorbeeld hierboven, cn=Manager invullen, het vakje append base DN inschakelen en het wachtwoord secret gebruiken.

Ldap Browser Root

Installatie als een NT Service

Om de LDAP server te starten bij het opstarten van de computer is het nodig OpenLDAP als een NT Service te installeren. Indien je deze optie niet hebt ingeschakeld tijdens het installeerprocess, kan je dat eenvoudigweg doen via het command :

slapd install

Om de NT Service te desinstalleren :

slapd remove

Het is mogelijk om de opstart parameters te wijzigen door de juiste registry keys aan te maken. Sla volgende informatie in een .reg bestand op en voer het uit door het te dubbelklikken :

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\OpenLDAP-slapd\Parameters]
"DebugLevel"=dword:00000000
"ConfigFile"=".\\slapd.conf"
"Urls"="ldap:///"

Zie het README.txt bestand dat bij het programma komt voor meer informatie betreffende zoek algoritmes voor regestry keys

De eerste key duid het installatiepad van OpenLDAP aan. DebugLevel laat toe het debug niveau te wijzigen ConfigFile is het configuratiebestand en Urls is het equivalent van -h.

Meer specifiek, om de luisterpoort van openldap te wijzigen moet Urls het volgende bevatten : ldap://localhost:port/